ریکی چیست ؟ پی دی اف  

درخواست حذف این مطلب
اختصاصی از فایلکو ریکی چیست ؟ پی دی اف ... با ... و پر سرعت . 52 صفحه پی دی اف   ﺗﻌﺮﯾﻒ رﯾﮑﯽ  : رﯾﮑﯽ  ﯾﮏ واژه ژاﭘﻨﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ از دو ﺳﯿﻼب "ری " و "ﮐﯽ " ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ . "ری " ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ ﺟﻬﺎﻧﯽ و "ﮐﯽ " ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ ﻧﯿﺮوی ﺣﯿﺎﺗﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ رﯾﮑﯽ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ ﻧﯿﺮوی ﺣﯿﺎﺗﯽ ﮐﯿﻬﺎن ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. ﭼﺎﮐﺮا   : ﻣﺮاﮐﺰ اﻧﺮژی ﺧﺎﺻﯽ در ﺑﺪن ﻣﺎ وﺟﻮد دارﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﺴﺌﻮل اﻧﺘﻘﺎل اﯾﻦ اﻧﺮژی  ﻣ ﯽﺑﺎﺷﻨﺪ و ﭼﺎﮐﺮا

ادامه مطلب